I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Clusiv.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.clusiv.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Clusiv.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.clusiv.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Clusiv.pl, działający pod adresem www.clusiv.pl, prowadzony jest przez Apex Grzegorz Kępka,

ul.Wrocławska 48/4, 41-902 Bytom, NIP: 648-240-17-16, REGON: 386626430.

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa, np. Mozilla Firefox, Google Chrome

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Clusiv.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.clusiv.pl.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie po dokonaniu rejestracji w Sklepie, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Clusiv.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Clusiv.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Clusiv.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Clusiv.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Clusiv.pl,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Rozporządzenie dotyczące geoblokowania.

1. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.

2. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.

3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.

4. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej. 

V.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.clusiv.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

7.Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie po ówczesnym wskazaniu danych do wysyłki zamówienia oraz podaniu danych osobowych do wypełnienia dokumentów przewozowych czy też faktur.

VI. Zamówienia i dostępność towaru

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.clusiv.pl.

2. Do złożenia zamówienia na sklepie internetowym CLUSIV.pl wymagane jest założenie konta w serwisie, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Po złożeniu zamówienia Kupujący będzie informowany o zmianie statusu zamówienia poprzez email.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym:
- po wpłynięciu środków na rachunek bankowy lub po autoryzacji karty kredytowej,
- po potwierdzeniu przez operatora złożonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem

Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 13:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego produkty są gotowe do wysyłki. 

5. Kupujący może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail clusiv@clusiv.pl. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

6. Każdy produkt ma określoną przybliżoną dostępność i czas realizacji zamówienia. Dostępność towarów w sklepie CLUSIV.pl jest uzależniona od rodzaju asortymentu (towary objęte programem magazynowym, towary zamawiane od producenta oddawane na produkcję w momencie potwierdzenia zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty).

7.Towary oznaczone symbolem "Produkt wysyłamy w 24h" są objęte programem magazynowym, co oznacza, że utrzymujemy stany magazynowe tych produktów na poziomie, który powinien pozwolić na wysyłanie zamówionych produktów bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji  od 7 do 14 dni w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych na magazynie, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emailową na etapie weryfikacji zamówienia.

8. Produkty, które nie są objęte programem magazynowym, sprowadzamy od producenta pod zamówienia indywidualne dopiero po złożeniu przez Kupującego zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia. Zgodnie z paragrafem Art.38 i klauzulą prawną ustawa o prawach konsumenta z 2014r.  paragraf 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; produkty te nie podlegają zwrotom.

9. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru u producenta lub innego dostawcy termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad wskazany na stronie, sklep CLUSIV.pl zastrzega sobie prawo ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.wienia. 

10. Wszystkie produkty oferowane w sklepie CLUSIV.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Zawartość sklepu internetowego CLUSIV.pl (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

12. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Architrends Monika Małota danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

VII. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DPD Polska Sp. z o.o. oraz UPS Polska Sp. z o.o.

Odbiór osobisty  zamówionego towaru w naszym sklepie odnosi się jedynie do części produktów z naszej oferty. Potwierdzamy te kwestie przy składaniu zamówienia.

Koszty oraz sposoby dostawy znajdą Państwo w zakładce Dostawa i Płatność.

3. Czas dostawy to zwykle 1-2 dni roboczych od momentu debrania paczki z naszego magazynu przez przewoźnika. Czas ten może być wydłłużony i uzależniony jest od terminów związanych z ilością doręczanych przesyłek przez kuriera obsługującego Państwa rejon.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VIII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

- przelew bankowy tradycyjny

- za pobraniem płatność przy odbiorze przesyłki

- płatność w systemie PayU (karta kredytowa)

- płatność przelewem internetowym (poprzez system PayU) taka płatność wymaga założenia konta zakupowego w sklepie z uwagi na zabezpieczenia i szyfrowanie danych i niezbędnych haseł

-płatność Pay po odroczona do wyboru przy przekierowaniu do banku


Płatność kartą kredytową

Serwis internetowy www.clusiv.pl umożliwia płatności kartami kredytowymi wydanymi w Polsce i za granicą. Płatności są realizawane poprzez system PayU. Dodatkowe zabezpieczenia gwarantują, że transakcje takie są bezpieczne.  Zobacz procedury bezpieczeństwa w PayU

Obsługujemy transakcje następującymi kartami płatniczymi:     
 
VISA, MasterCard, Diners Club

Informację o poprawnie zrealizowanej płatności otrzymujemy najpóźniej w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 

Płatność przelewem internetowym

Jeżeli posiadasz elektroniczne konto bankowe możesz skorzystać z tej formy zapłaty. Płatności są realizawane poprzez system PayU.T aka płatność wymaga założenia konta zakupowego w sklepie i potwierdzenia jego rejestracji  z uwagi na zabezpieczenia i szyfrowanie danych i niezbędnych haseł

 • szybkość: przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku;
 • podczas zlecania przelewu wszystkie dane do przelewu są wypełniane automatycznie: nazwa i numer rachunku sklepu, numer zamówienia i jego kwota,
 • najwyższe bezpieczeństwo: transakcje są w pełni zabezpieczone. Zobacz procedury bezpieczeństwa w PayU.
 • realizując zakupy w Clusiv.pl możecie być  Państwo pewni że chronimy Państwa dane osobowe oraz gwarantujemy bezpieczeństwo wszelkich transakcji.
 • Posiadamy certyfikat SSL który zapewnia ochronę witryn internetowych, a także jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Zobacz listę oferowanych przez PayU form płatności


Płatność przelewem tradycyjnym

Dokonując zakupów w sklepie internetowym masz do dyspozycji również tradycyjny przelew na konto bankowe.
Kwotę zamówienia należy wpłacić na poniższe dane:

APEX Grzegorz Kępka

ul. Wrocławska 48/8
41-902 Bytom

mBank
Numer konta: m Bank

85 11 4020 0400 0037 0281 9905 85

 • Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia przez operatora sklepu Clusiv;
 • Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków na konto.
 • W tytule przelewu bankowego prosimy podać numer zamówienia który wskazujemy przy jego wygenerowaniu.

   

Płatność za pobraniem

Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez kuriera, ta forma płatności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 4.000,00 PLN brutto. Wysyłki pobraniowe objęte są dopłatą  wynikającą z kwoty należnego pobrania. Kwota odnosi się do prowizji obsługi  która doliczana przez firmy przewozowe.

Opcja płatności za pobraniem dostępna jest tylko przy zakupie produktów objętych programem magazynowym. Chyba, że potwierdzimy przy danym zamówieniu możliwość realizacji takiego zamówienia za pobraniem. Opcja dostępna będzie w momencie produktów sprowadzanych pod zamówienia z terminem 7-14dni w momencie ich dostępności od ręki i po naszym potwierdzeniu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom, clusiv@clusiv.pl) o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą być pełnowartościowe, czyste zatem nadające się do dalszej odsprzedaży. Zwracane produkty nie mogą mieć oderwanych metek, być otwarte, przycięte. Listwy przyjmujemy w odcinkach pełnych katalogowych zgodne z produktem jaki Państwo zakupilście.

Zwroty produktów należy dokonywać na adres przez nas wskazany, z uwagi na produkty i wysyłki z różnych magazynów producentów dlatego wszelkie zwroty prosimy ustalać wcześniej telefonicznie lub emailowo celem potwierdzenia adresu zwracanej przesyłki. Zawsze w komunikatach za pośrednictwem poczty email podajemy Państwu informację gdzie prosimy odesłać zwracane produkty. Zastrzegamy sobie prawo nie przyjmowania zwrotów na adresie siedziby firmy tj. ul.Wrocławska 48/8,  41-902 Bytom. Adres firmy nie stanowi naszego magazynu wysyłkowego.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: Koszt zwrotu zamówionego towaru  wynosi 60zł brutto za jedną paczkę. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom, clusiv@clusiv.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Gotowy formularz jest także dostępny w dziale Pobierz.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Clusiv.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom, clusiv@clusiv.pl, clusiv@clusiv.pl. Clusiv.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Clusiv.pl nie jest producentem Towarów. Clusiv.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. W przypadku nieuwzględnienia przez Clusiv.pl reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Clusiv.pl wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który po odjeździe kuriera zauważył uszkodzenie przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

X. Pozasądowe możliwości rozwiązywania sporów

1. Clusiv.pl informuje, iż Klientom będącym konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4. Klientom będącym konsumentami przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Klientom będącym konsumentami przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

XI. Gwarancja

Za wyjątkiem podstawowych zabiegów czyszczących oraz okresowego malowania kolekcje ORAC Decor® nie wymagają konserwacji. Firma ORAC® udziela gwarancji na brak wad materiałowych i technologicznych przez okres jednego roku od daty zakupu pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu oraz zastosowania klejów wyprodukowanych przez firmę ORAC.

Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub montażem nie będą rozpatrywane.

W przypadku udowodnionych wad materiałowych lub technologicznych produktu podlega on wymianie na inny w ramach niniejszej gwarancji tylko, gdy nie maja zastosowania inne gwarancje.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Clusiv.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Clusiv.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom, clusiv@clusiv.pl, clusiv@clusiv.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Clusiv.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom,

3. Sklep internetowy Clusiv.pl zbiera następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko i adres zamieszkania lub siedziby firmy – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu.

- adres wysyłkowy – do wysyłki zamówionego towaru.

- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń.

- adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt.

- adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Podanie powyższych danych jest wymagane w następujących przypadkach:

- rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwć i ułatwić zakupy w serwisie internetowym.

- składanie zamówienia w serwisie

4. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

5. Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług serwisu i udostępniać informacje o sobie, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane firmom kurierskim oraz operatorowi systemu płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skożystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres clusiv@clusiv.pl lub listem poleconym na adres: APEX Grzegorz Kępka ul. Wrocławska 48/8, 41-902 Bytom,

8. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Clusiv.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

9. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.


10. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

11. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.

12. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

13. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.

14. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań
w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

15.Realizując zakupy w Clusiv.pl możecie być  Państwo pewni że chronimy Państwa dane osobowe oraz gwarantujemy bezpieczeństwo wszelkich transakcji.

16.Posiadamy certyfikat SSL który zapewnia ochronę witryn internetowych, a także jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną
.

17.Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym clusiv.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

18.Sklep clusiv.pl gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

 

XIV. Polityka dotycząca plików Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Dla Państwa wygody używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by zapewnić pełną funkcjonwalność serwisu, dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, zbierając statystyki, wyswietlając reklamy.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Wykorzystujemy technologię Cookies (ciasteczka) w trakcie trwania odwiedzin na stronie sklepu w celu utrzymania sesji (PHPSESSID), co pozwala użytkownikowi na zalogowanie w sklepie, korzystanie z koszyka zamówień oraz składanie zamówień. Po zamknięciu okna przeglądarki dane są automatycznie kasowane przez przeglądarkę. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Wykorzystujemy statystyki odwiedzin Google Analitycs, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszego sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Statystyki zapisują własne pliki cookies, szczegółowa polityka w tym zakresie dostępna jest na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Stosujemy system reklamowy Google Adwords, który może zapisywać własne pliki cookies na urządzeniu klienta i wykorzystywać je np. w celu lepszego dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi lub w celach statystycznych. Szczegółowa polityka w tym zakresie jest dostępna na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Filmy umieszczone w naszym serwisie są przy wykorzystaniu serwisów youtube.com oraz vimeo.com, które zapisują własne pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, pozwalające się zalogować a także cookies pozwalające na uzależnienie wyświetlania reklam w zależności od zachowań użytkownika. Szczegóły opisane są w politykach prywatności tych serwisów prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://vimeo.com/cookie_policy)

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

XV. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clusiv.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clusiv.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Clusiv.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Product added to wishlist

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.